COĞRAFYA VE EKONOMİK DURUM

 

Coğrafya :

   Bolu İli’nin doğusunda yer olan ilçemizin doğusunda Gerede,  batısında Bolu, kuzeyinde Yeniçağa, güneyinde ise yine Gerede ve Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 384 km2 alana sahiptir.

       Dörtdivan ilçesi 40’-50’-00’ kuzey paralelleri ile 32’-10’-12’ doğu meridyenlerinin kesiştiği yerdedir. İlçemizde rakım 1167 m.’dir. Kuzey Anadolu Sıradağları, Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar.Bu sıradağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırını çizer.Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıradağlara Benli ve Kütüklü adı verilir.  Bu sıradağların devamını teşkil eden Köroğlu Dağları da ilçenin güneybatısından hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar ve ilçenin batı tabii sınırını çizerler. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu Tepesi olup,  2378 m.’dir. Köroğlu Dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi yerleşim yerleri ve tarımsal alanlar genelde düzlük ve ovalıktır.   Bu nedenle de yerleşim birimleri birbirine çok yakındır. İlçemiz en önemli akarsuyu Köroğlu Dağlarının doğu yamacında iki kol halinde çıkıp, Dörtdivan Ovasında birleşen, Gerede Ovası ortasından batı-doğu doğrultusunda akan, Çankırı topraklarından sonra Zonguldak topraklarından Filyos Çayı’na karışarak Karadeniz’e dökülen Ulusu çayıdır. Ulusu Çayı  ilçemiz sınırları içerisinde Sorkun, Yalacık, Düğer dereleri   ile   beslenmektedir.

Ekonomik Durum:

   İlçemiz ekonomisi tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve buna dayalı sanayiye dayanmaktadır.

İlçemizde sanayiye dayalı iş alanlarının olmaması, yeterli verim alınamayan ve ürün çeşitlemesi yapılamayan bölünmüş tarım arazileri gibi tamamen ekonomik nedenlerle gerek yurt dışına, gerekse başta Ankara, İstanbul ve Bursa illeri olmak üzere yurt içine göç etmiş buralarda çalışan çok sayıda İlçemiz halkı bulunmaktadır.

 

    Dörtdivan İlçemizin sanayisi yok denecek kadar az olup, mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç yapımı üzerine faaliyet göstermektedirler.
 

Tarım ve Hayvancılık :
 

    İlçemiz ve bağlı köylerinin  büyük  bir  bölümü düz verimli bir    araziye   sahip   olup, toprak yapısı killi ve  tınlıdır.  Sulanabilecek   tarım   arazisi   alanı   29.400   dekardır . Bunun içinden sulanan alan ise 11.100 dekardır.

 

    Toplam arazi varlığı 384.000 dekar olup,  bunun 80.050 dekarı (%28.19) tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.  Geriye kalan arazinin 296.780 dekarı (%69.29)  ormanlık ve fundalık, 4.130 dekarı (%1.45) çayır ve mera,  3.040 dekarı (%1.07) tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır.