BOLU İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA KARAR

 


 
Karar Tarihi : 05.12.2017
Karar No       : 2017/2


Amaç


MADDE 1 – Bolu İli Sınırları içerisinde (otoyollar ile devlet yolları hariç) ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – Bolu İli Sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımak amacıyla ilimiz karayollarında (otoyollar ile devlet yolları hariç) seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçları kapsar.
Bu Karar;
a) Lastik tekerlekli traktörleri,
b) İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları,
c) Römork ve yarı römorkları,
ç) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları,
kapsamaz.


Dayanak


MADDE 3 – Bu Karar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi ve 01/04/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlana Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – Bu Kararda yer alan;
a)Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
b)Tebliğ: Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği
c)Valilik: Bolu Valiliğini
d)Kış lastiği: 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği,
e)İşleten: Denetlenen araç 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi sahibini; kayıtlı değil ise, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi (ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten sayılır.),
ifade eder.


Kış lastiği zorunluluğu


MADDE 5 – Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, ilimiz sınırları içerisindeki karayollarında (otoyollar ile devlet yolları hariç) ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan beş aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.


Kullanım şartları


MADDE 6 – Ticari amaçla kullanılan kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; ticari amaçla kullanılan kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
(2) Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer.
(3) Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.
Denetime ilişkin hususlar


MADDE 8 – Yapılan denetimlerde;


a) Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanır.
b) Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.
c) Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini teminen araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren Ek-1’deki İzin Belgesi verilir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağı üzerinde de belirtilir.
ç) İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için kanıtlayıcı belge olarak ruhsat ve ehliyet fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir.


Tutanak düzenleme yetkisi


MADDE 9 – Bu Karar hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı denetim birimleri yetkilidir.


Hüküm bulunmayan haller


MADDE 10 – Bu Kararda bahsedilmeyen hususlarda 01/04/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlana Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri geçerlidir.


Yürürlük


MADDE 11 – Bu Karar 05/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 12 – Bu Kararın hükümlerini İl Merkezinde Bolu Valisi, İlçelerde ise Kaymakamlar yürütür.